Правова інформація

Автор и администрация не несет ответственности за актуальность, точность, полноту или качество материалов на этом сайте или содержащуюся в нем информацию. Ни при каких обстоятельствах автор и администрация не несет ответственность в виде материальных или нематериальных убытков, возникающих из-за использования или не использования предоставленной информации или возникшую из-за ошибочной или неполной информации.


Все материалы на данном сайте подлежат подтверждению и не содержат обязательств. Автор или администрация имеют право изменять, дополнять или удалять любую часть или страницу сайта, или временно приостанавливать публикацию страниц сайта без предупреждений. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность содержания статей и комментариев, качества товаров и предоставляемых услуг. Информация размещается на сайте лично корреспондентами (посетителями) под ответственность корреспондентов.

 


 

Автор і адміністрація не несе відповідальності за актуальність, точність, повноту або якість матеріалів на цьому веб-сайті або інформацію, що міститься в ньому. Ні за яких обставин автор і адміністрація не несе відповідальність у вигляді матеріальних чи нематеріальних збитків, що виникатимуть через використання чи не використання наданої інформації або виникатимуть через помилкову чи неповну інформацію.


Усі матеріали на цьому сайті підлягають підтвердженню та не містять зобов’язань. Автор або адміністрація мають право змінювати, доповнювати або видаляти будь-яку частину або сторінку сайту, або тимчасово припиняти публікацію сторінок сайту без попереджень. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність змісту статей і коментарів, якості товарів і наданих послуг. Інформація розміщується на сайті особисто кореспондентами (відвідувачами) під відповідальність кореспондентів.